Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > Pták roku > Pták roku 2004

Článek: Co jsme se dozvěděli z akce Pták roku 2004 – rorýs obecný?

Úvodem bychom rádi poděkovali všem, kteří se do letošního sledování rorýsů zapojili a zaslali nám cenné informace o jejich hnízdištích Jelikož rorýs obecný přece jen není veřejnosti tolik známý, byl počet hlášení o poznání menší než loni, v rekordním "vrabčím" roce. Avšak i když se výsledné počty hlášení skutečně neblíží těm loňským 640, přesto nás příjemně překvapilo, kolik z vás nám bylo schopno poslat detailní údaje o rorýsích hnízdištích.

Pták roku 2004 – rorýs obecný. Několikrát se v dopisech objevily i přesné, často mnoho let sbírané fenologické údaje. Z dopisů jsme často cítili, jak je vám rorýs sympatický a jak netrpělivě každé jaro čekáte, až se nad vaším městem opět ozve to známé cizííí, cizííí a rorýsi zahájí své vzdušné reje.
Do sledování hnízdišť rorýsů obecných se zapojilo celkem 118 lidí doslova ze všech koutů České republiky, přičemž téměř polovina (52) byli nečleni ČSO. Celkem jste nám zaslali údaje o 227 obsazených hnízdištích, o 24 zaniklých hnízdištích a 12 hlášení bylo přibližných, dokumentujících většinou výskyt rorýsů bez přesného určení hnízdiště.

Jednoznačně nejvíce dat se podařilo shromáždit ze Svitav, odkud nám J. Mach zaslal souhrnnou zprávu o mapování hnízdního výskytu rorýsů, včetně odhadů hnízdní hustoty, popisu typů hnízdišť a nechyběla ani zajímavá fotodokumentace. Další souhrnnou zprávu jsme obdrželi z Rakovníka od M. Tichaie, dokumentujícího 23 hnízdních lokalit. Stejný počet údajů, tedy 23, se od různých pozorovatelů podařilo shromáždit z Prahy.

A jak jste odpovídali na otázky v dotazníku? Co se týče umístění hnízdiště, jednoznačně převažují hnízda na obytných budovách (138, tj.77%, n= 180). Následují veřejné budovy (školy, muzea ad. – 13), kostelní věže (12), tovární budovy (11) či skupina hradů, zámků a tvrzí (7). Jedno zajímavé hlášení udávalo tradiční hnízdění rorýsů v budkách pro špačky umístěných 5-7 m vysoko. Přesto, že určitá část naší rorýsí populace stále hnízdí ve volné přírodě, přišel nám pouze jeden pravděpodobný údaj o takovémto hnízdění a sice ve skalách kaňonu řeky Doubravy. Z neobvyklejších umístění hnízdišť můžeme jmenovat hnízdění rorýsů v produktovodech firmy Chemopetrol Litvínov, hnízdění ve škvírách mezi panely silničního nadchodu či hnízdění v sochařské plastice na obytné budově ve Svitavách (tutéž plastiku společně s rorýsi obýval ještě párek vrabců domácích). Z jakého materiálu je objekt, ve kterém rorýsi hnízdí, postaven, bylo uvedeno ve 121 hlášeních. Převažovala cihla (58 tj. 48 %), dále panel (44 tj. 36%) a kámen (12 tj. 10%). Uváděli jste však i dřevo (2), izolační materiál (1) a kombinaci cihla/kámen (2) či cihla/panel (2). Všímali jste si i přesného umístění hnízd. Zdaleka nejvíce jich bylo pod okrajem střechy (82, tj. 47%, n=175) a dále ve větracích otvorech (67, tj. 38%), na půdě (7, tj. 4%), pod okapem (6, tj. 3,5%), ve škvírách mezi panely (3, tj. 1,7%). To společně s údaji o materiálu svědčí o faktu, že rorýsi jsou ochotni osídlit prakticky jakékoli lidské sídlo, pokud se v něm nalézají vhodné prostory k hnízdění.


Ptali jsme se vás též na váš odhad změn početnosti rorýsů. Na tuto otázku nám odpovědělo 88 pozorovatelů, přičemž většina (60) uvedla, že početnost dlouhodobě zůstává stejná. To odpovídá silné vazbě rorýsů na hnízdiště – pokud toto nezanikne, ptáci se tam stále vrací. 17 vás uvedlo, že početnost rorýsů na vámi sledovaných lokalitách klesá a 10 odpovědí popisovalo stoupající tendenci. V jednom případě bylo překvapivě popisováno nepravidelné hnízdění.

Tato svitavská plastika se stala domovem rorýse obecného i vrabce domácího. Foto J. Mach Byli jsme zvědavi, kolik se nám sejde údajů o zaniklých hnízdištích, svědčících o tom, že si všímáte a pamatujete výskyt těchto zajímavých ptáků i v minulých dobách. Nakonec jsme takových hlášení obdrželi 24. A jaká že byla příčina zániku? Nejčastěji, a to v devíti případech, to byla rekonstrukce střechy, při které byly zakryty vstupy na půdu či do jiných podstřešních prostor. Zaslali jste nám však i údaje o tom, že pokud jsou vstupy na půdu při opravách zachovány, rorýsi většinou lokalitu neopustí. Zánik hnízdiště z důvodu zateplování domů se objevil ve čtyřech hlášeních, přičemž však někteří z vás uvedli, že k zakrývání větracích otvorů během zateplování docházelo a dochází na množství budov ve vašem městě. V některých případech k tomu bohužel došlo přímo v hnízdní době, což znamenalo úhyn mláďat na těchto hnízdech. Z dalších, spíše jednotlivých, příčin zániku hnízdišť jste uváděli opuštění hnízd z důvodů rušení, zakrytí otvorů proti holubům, ucpání otvoru hadry, vytěsnění rorýsího páru poštolkou či zcela jasný způsob zániku hnízdiště – a sice demolicí budovy. Vaše údaje tedy přispívají k obavám, že opravy budov znamenají a do budoucna ještě více mohou znamenat vážnou hrozbu pro rorýsí populaci. ČSO se této problematice bude nadále věnovat, mnoho však mohou dokázat právě všímaví obyvatelé domů, kde rorýsi hnízdí. Nutná je komunikace s vlastníky, obecními úřady, s Českou inspekcí životního prostředí. Rekonstrukcí ohrožené hnízdiště lze při správném a důsledném postupu často zachránit, neboť opravy je možno provádět ke spokojenosti lidí i rorýsů. Informace o tom, kam se obrátit v případě hrozící rekonstrukce budovy s hnízdištěm rorýsů, naleznete buď v naší brožuře Pták roku 2004 nebo přímo v sekretariátu ČSO.

Upřímně nás překvapilo, kolik z Vás má nějakou zkušenost se záchranou rorýse – ať již mláděte nebo vyčerpaného dospělého. Svoje zkušenosti, přičemž převažovaly ty se šťastným koncem, nám popsalo 25 lidí, často to byly krásné příběhy svědčící o Vašem citlivém přístupu k živým tvorům. V několika případech jste upozornili ještě na jedno nebezpečí – a to zachytávání rorýsů za drátky, vlasce či umělé provázky. Ptáci tento umělý a nepřirozený materiál využívají při stavbě hnízda a pak může dojít k omotání nožiček mláďat i dospělých a k doslovnému přivázání ptáků ke hnízdu. Podobné případy známe i z dřívější ornitologické literatury a netýkají se jen rorýsů. Bohužel v naší znečištěné přírodě není o podobné umělé materiály nouze, a obětí lidské nepořádnosti se stávají nevinní ptáci.

Rorýs obecný je bezesporu podivuhodným ptačím druhem a nás velice těší, jak si tohoto druhu všímáte, přesto, že u nás tráví pouhé tři měsíce. Svými vzdušnými reji a hlasitým voláním nám oživuje městskou zástavbu a na nás je, abychom tomuto "ptačímu sousedovi" v jeho hnízdění nebránili.

Jelikož je ochrana rorýsích hnízdišť možná pouze pokud budou známa, rádi bychom Vás povzbudili v dalším sledování rorýsů. Zejména uvítáme údaje ze sídlišť, kde se chystají rozsáhlé rekonstrukce a zateplování fasád. A co se týče akce Pták roku, věříme, že jí zůstanete věrní a těšíme se na spolupráci se všemi, kteří se v roce 2005 zapojí do sledování skřivana polního.

Lucie Hošková
21.12.2004
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791