Zde se nacházíte: Home > Infocentrum > Časté dotazy

Článek: Dotazy - Slovníček (nejen) ornitologických pojmů a zkratek

Zatím zde najdete, co znamenají zkratky, se kterými se můžete setkat v ornitologické literatuře a různých dokumentech týkajících se ochrany přírody, územního plánování ap.


Poznámka: Pro vyhledávání lze použít kláves CTRL+F


Pokud jste zde nenašli, co jste hledali, zkuste některý z obecných internetových vyhledávačů, např. www.google.com


ZkratkaVýznam
ad.Dospělý, adultní
AEOAgroenvironmentální opatření
AOPK ČRAgentura ochrany přírody a krajiny ČR
AV ČRAkademie věd ČR
BRBiosférická rezervace
CAPSpolečná zemědělská politika EU (=SZP)
CDDruh závislý na ochraně (kategorie Červeného seznamu), Conservation Dependent
CRDruh kriticky ohrožený (kategorie Červeného seznamu), Critically Endangered
ČRČeská republika
EDruh ohrožený (kategorie Červeného seznamu), Endangered
EAGGFEvropský zemědělský podpůrný a záruční fond
EECONETEvropská ekologická síť, European Ecological Network
EIAPosuzování vlivů záměrů (staveb, činností, technologií) na životní prostředí, Environmental Impact Assessment
EPAAgentura ochrana prostředí USA
ERDFEvropský fond regionálního rozvoje
ESDPEvropské perspektivy územního rozvoje, Eurpean Spatial Development Perspective
et al.a kolektiv
EUEvropská unie
EVKCEkologicky významný krajinný celek (10 - 100 ha)
EVKOEkologicky významná krajinná oblast (nad 100 ha)
EVKPEkologicky významný krajinný prvek (do 10 ha)
EVKPEvidovaný významný krajinný prvek (lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy - VKP ze zákona, ex lege)
EVL Evropsky významná lokalita (součást Natury 2000)
EVLSEkologicky významné liniové společenstvo
EVSKEkologicky významný segment krajiny (EVKP+EVKC+EVKO+EVLS)
EWDruh vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě (kategorie Červeného seznamu), Extinct in the Wild
EXDruh vyhynulý nebo vyhubený (kategorie Červeného seznamu), Extinct
ex.exemplář
GISGeografický informační systém
GPSGlobální polohový systém
HRDPHorizontální plán rozvoje venkova, Horizontal Rural Development Plane
CHKOChráněná krajinná oblast
CHLÚChráněné ložiskové území
CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod
imm.Nedospělý, immaturní
IPInterakční prvek (součást ÚSES)
ISOPInformační systém ochrany přírody
JPÚJednoduchá pozemková úprava
juv.Mládě, juvenilní pták
k.ú.Katastrální území
KESKKostra ekologické stability krajiny (tvořena EVSK)
KPÚKomplexní pozemkové úpravy
KPZKrajinná památková zóna
Katastrální úřad
Krajský úřad
LBCLokální biocentrum
LBKLokální biokoridor
LCDruh málo dotčený (kategorie Červeného seznamu), Least Concern
LČRLesy České republiky s.p.
LÚSESLokální územní systém ekologické stability (=MÚSES)
MMRMinisterstvo pro místní rozvoj
MÚSESMístní územní systém ekologické stability (=LÚSES)
MZeMinisterstvo zemědělství
MZCHÚMaloplošné zvláště chráněné území
MŽPMinisterstvo životního prostředí
NATURA 2000 Soustava chráněných území evropského významu (PTO+EVL,SPA+SAC)
NBKNadregionální biokoridor
NNONestání neziskové organizace
NPNárodní park
NPPNárodní přírodní památka
NPRNárodní přírodní rezervace
NRBCNadregionální biocentrum
NRBKNadregionální biokoridor
NRPNárodní rozvojový plán (=RDP)
NRÚSESNadregionální územní systém ekologické stability
NTDruh téměř ohrožený (kategorie Červeného seznamu), Near Threatened
NUTSNomenklaturní jednotky územní statistiky, Nomenklature Unité Territorial Statistique
NUTS IJednotlivé státy (např. NUTS I Česká republika)
NUTS IIJednotlivé regiony (např. NUTS II Jihovýchod)
NUTS IIIJednotlivé kraje (např. NUTS III Kraj Vysočina)
NUTS IVJednotlivé malé okresy (např. NUTS IV Jihlava, NUTS IV Telč)
OOPOrgán ochrany přírody
OOZPFOrgán ochrany zemědělského půdního fondu
OPRLOblastní plán rozvoje lesů
OPVZOchranné pásmo vodního zdroje
OSNOrganizace spojených národů
OSRObec s rozšířenou působností, obec III. stupně, "malý okres" (např. v kraji Vysočina jich je 15)
OSSLOrgán státní správy lesů
OÚPOrgán územního plánování
PGRLFPodpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
PHOPásmo hygienické ochrany (starý termín, dnes OPVZ)
PCHPPřechodně chráněná plocha
POÚObec s pověřeným obecním úřadem (např. v kraji Vysočina jich je 26)
POVProgram obnovy venkova
PPPřírodní památka
PPFLPozemky určené k plnění funkcí lesa (=PUPFL)
PPKProgram péče o krajinu
PPMZCHÚPlán péče o maloplošné zvláště chráněné území
PPPPlán péče o povodí
PPVZCHÚPlán péče o velkoplošné zvláště chráněné území
PRpřírodní rezervace
PRKProgram rozvoje kraje
PRMProgram rozvoje mikroregionu
PRŘSProgram revitalizace říčních systémů
PřPPřírodní park
PTO Ptačí oblast (součást Natury 2000)
PUPFLPozemky určené k plnění funkcí lesa (=PPFL)
RBCRegionální biocentrum
RBKRegionální biokoridor
RDPNárodní rozvojový plán (=NRP)
RLČervený seznam, Red List
ROPRegionální operační plán (pro NUTS II)
RÚSESRegionální územní systém ekologické stability
RVKPRegistrovaný významný krajinný prvek
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic
SACEvropsky významné lokality, Special Areas of Conservation (=EVL, součást Natury 2000)
SEAPosuzování vlivů koncepcí (územních plánů…) na životní prostředí, Strategic Environmental Assessment
SFŽPStátní fond životního prostředí
SPAPtačí oblasti, Special Protection Areas (=PTO, součást Natury 2000)
SPOPKStátní program ochrany přírody a krajiny
SPŽPStátní politika životního prostředí
SROPSpolečný regionální operační program
subad.Téměř dospělý, subadultní
SZPSpolečná zemědělská politika EU (=CAP)
TENTransevropské sítě
TINA Vyhodnocení potřeb dopravní infrastruktury, Transport Infrastructure Needs Assesment
TTPTrvalý travní porost (louky+pastviny)
TURTrvale udržitelný rozvoj
TUŽTrvale udržitelný život
ÚP VÚC Územní plán velkého územního celku (=ÚPVÚC)
ÚPD Územně plánovací dokumentace
ÚPOÚzemní plán obce
ÚPP Územně plánovací podklad
ÚPVÚCÚzemní plán velkého územního celku (=ÚP VÚC)
ÚSESÚzemní systém ekologické stability
ÚSOPÚstřední seznam ochrany přírody
VKPVýznamný krajinný prvek (EVKP+RVKP)
VUDruh zranitelný (kategorie Červeného seznamu), Vulnerable
WLVýstražný seznam, Warning List
ZCHÚ Zvláště chráněné území (MZCHÚ+VZCHÚ)
ZCHÚP Zvláště chráněné území přírody (MZCHÚ+VZCHÚ)
ZPFZemědělský půdní fond
ŽPŽivotní prostředí
25.08.2004
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791