Článek: Zápis ze schůze pracovní skupiny pro výzkum jeřábů popelavých

Schůzka se uskutečnila ve dnech 6. - 7. 4. 2002 v terénní stanici NPR Soos ve Skalné.

Setkání se zúčastnili tito pracovníci:
Karel Brož, Městské muzeum Františkovy Lázně, RNDr. Miroslav Honců, Okresní vlastivědné muzeum Česká Lípa, Ing. Dětmar Jäger, Okresní úřad, referát životního prostředí Cheb, Ing. Pavel Kurka, Česká Lípa, František Lagarde, Cheb, Ing. Petr Lumpe, Okresní muzeum Mělník, Lubomír Peške, Praha 3, RNDr. František Pojer, Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha.

Omluveni: Ing. Pavel Benda, Mgr. Vladimír Čeřovský, Karel Filip, Zbyněk Smolík, František Stránský, MVDr. Vladimír Šoltys, Mgr. Martin Pudil, Kamil Šrubař, Jiří Vondráček, Petr Zasadil.


Průběh schůzky byl následující:
6.4.2002
Úvodem předseda ing. Lumpe přivítal všechny účastníky a krátce nastínil program schůzky:

  • stanovení plánu práce
  • informace o hnízdních stavech jeřábů v uplynulém roce (2001) a příletech na hnízdiště v r. 2002.
  • projednat záležitosti s kroužkováním jeřábů
  • promítání diapositivů p. Lagardeho zahrnující období sledování jeřábů na Chebsku od r.1996 do současnosti.

Ing. Lumpe konstatoval, že skupina nebyla ještě výborem ornitologické společnosti schválena. Byla učiněna dohoda, že o činnosti skupiny budou zveřejňovány informace na webových stránkách - připraví ing. Lumpe.
Připravil rovněž formulář pro zaznamenání výskytu jeřábů v jednotlivých oblastech.

Hnízdní stavy jeřábů v r. 2001 v jednotlivých oblastech byly tyto:
Soos - hnízdil 1 pár, vyvedl 2 juv., odlet z lokality zaregistrován začátkem září 2001. V listopadu byl zaznamenán výskyt 12 ex.
Šluknovský výběžek: V hnízdním období byl pozorován 2 - 3x pouze 1 ex., po vyhnízdění 2 ex. Ing. Lumpe předpokládá úspěšné vyhnízdění, avšak o počtu mláďat není nic známo.
Kopidlnsko: V roce 2001 zaznamenán pouze 1 pár se 2 juv.
Českolipsko: Současný stav je 7 - 8 hnízdních párů, dá se odhadovat až do 10 párů. Podle ing. Kurky je hnízdní nasycenost Českolipska 20 párů. Registrováno 8 juv. Vážným problémem jsou civilizační faktory (rušení, zástavba) apod. Ideální by bylo monitorování jeřábů řadou pozorovatelů v jeden den ve stejný čas na všech potencionálních stanovištích.
U Nepomuku (Brdy) byl pozorován 1 pár v r. 2001, v letošním roce výskyt nebyl potvrzen. Na Jizerské louce na polské straně měly v r. 2000 hnízdit 2 páry jeřábů, v r. 2001 rovněž. Podle D. Horala byly pozorovány tance 1 páru jeřábů na jedné moravské lokalitě (RNDr. Pojer).

Pozorování v roce 2002
Na Soosu byl zaznamenán 1 pár, (Brož, Lagarde, ing. Jäger).
Šluknovský výběžek - zaznamenán 1 pár, (ing. Lumpe).
Na Kopidlnsku zaznamenány 2 páry.
Na Českolipsku zatím zaznamenány výskyty 4 párů.

p. Lagarde
Informoval, že prof. Prange přijal pozvání do Chebu ve dnech 26. - 28. 10. 2002. Na 26.10. se připravuje slavnostní večeře, na 27.10. večer přednáška prof. Prangeho.
Pravděpodobně bude spojeno s podzimním zasedáním skupiny pro výzkum jeřábů.

L. Peške:
Informoval o činnosti projektu Odysea. V loňském roce byl zahájen odchyt jeřábů na Novozámeckém rybníce na lokalitě u Sochora. Použit byl volavý jeřáb vypůjčený ze zoologické zahrady v Praze. Odchyt, který prováděli p. Pithart a p. Šimek byl úspěšný, odchycen byl ad. samec. Vysílač dobře fungoval, pár využíval areál dokumentovaný velkým počtem fixů na ploše 0,8 km2 v blízkém okolí. Pár byl přísně teritoriální, areál s druhým párem na Motýlí louce se nepřekrýval.
Informace o návštěvě lokality Grünhaus u Lauchhammeru poblíž Drážďan, kde v opuštěném hnědouhelném dolu byl 15.9.2001 zaznamenán výskyt asi 2000 ex. jeřábů, (při naší návštěvě 23.9.2001 asi 500 ex.). Ti zde mají 2 základní nocoviště (jedno z nich je skryté v rákosině, nepřehledné, druhé je na otevřené ploše. Za potravou létají na pole, sbírají kukuřici). Mezi nimi byl zjištěn jeřábí samec označený na NZR. Jeřábi se přesouvají do sev. Francie k Lacs Aubois. Ve Francii návštěva oblasti Arjuzanx, 80-100 km J od Bordeau, terén zarostlý pichlavým křovím, výskyt 1000 ks na zamrzlém jezeře. Mládě s vysílačkou se vracelo, ale pak se nezjistilo.
V současné době 1 pár již sedí 20 dní na Novozámeckém rybníce, hnízdo blíže k Jestřebí, místo obsazeno již v r.1994. Snaha sundat vysílač samci, životnost satelitního vysílače končí, konvenční vydrží ještě tři čtvrtiny roku.

p. Lagarde
Konsultoval odchyt jeřábů s Němci, s prof. Prangem a p. Nowaldem. Bezpečnost jeřábů je na prvém místě, potíže jsou s vysílačkami. Jeřábi však s nimi nelétají celý život, řemeny nevydrží dlouho, uvolňují se a spadnou. Němci zjistili jeřáby označené pouze kovovým kroužkem bez mezinárodního kódu. Venku máme jméno, je nutno si ho nezkazit, použít národní barvy. Zmínka o prof. Prangem, který má zájem o údaje o jeřábech na Slovensku. Pozvánka do Švédska pro 4 osoby. Do budoucna se nebude kroužkovat, budou se dávat čipy pod kůži (sporné). Mají přijít nové kroužky.

RNDr. Pojer
Zmínka o projednání skupiny na výboru ornitologické společnosti, zatím je pro neshody podmínečná. Je zapotřebí mít plán práce, webové stránky. V satelitním programu se v projektu Odysea nebude pokračovat. Jeřábi nedoletí jinam než do Francie. Je zapotřebí shromaždovat faunistická data, 1x ročně vydávat zprávu. V r. 2000 shromážděné údaje vyšly ve Zprávách. Kroužkování jeřábů - povolení má jen ing. Kurka. Výsledky získané telemetrií nejsou zásluhou skupiny ale výsledkem aktivit Africké odysey. Pokud se týče Švédska měl by tam jet M. Bobek se satelitním projektem a Mgr. Peške s telemetrií + další dva. 10.4.2002 bude schůze výboru ornitologické společnosti, existence skupiny bude projednána.

Na závěr jednání p.Lagarde promítl barevné diapositivy o jeřábech na Chebsku zachycující období od r. 1996 do současnosti, včetně návštěvy biosférické rezervace Camarg v Německu v říjnu 1999. Po obědě byla provedena terénní exkurse na rašeliniště Soos. Pozoruhodné bylo zjištění slavíka modráčka středoevropského, jeřábi se neozvali. Prohlídka byla ukončena návštěvou naučné stezky ve směru k Císařskému prameni. Po odjezdu RNDr. Pojera a L. Peškeho jakož i Ing. Jägra a p. Lagardeho, navštívili zbylí účastníci exposice muzea: jurský park a přírodovědnou regionální exposici.
Večer proběhl na stanici za účasti K. Brože, B. Huttové, ing. Lumpeho, ing. Kurky a dr. Honců.

7.4.2002
Ráno nás vzbudil p. Lagarde ve 4.45 hod. Na lokalitu jsme vyrazili při rozednění v 6.30 hod. Pozorování ze stanoviště na náspu byla úspěšná - jeřábí pár se po chvíli ozval a v 6.40 přelétl úsek asi 300 metrů uvnitř Soosu, v 6.50 se vrátil na původní místo. Kromě 2 samců modráčka jsme pozorovali samici pilicha šedého, strnada rákosního, ozval se chřástal vodní, ukázali se pochopi rákosní, lindušky luční a další druhy. Po 8. hod. následovala exkurse s K. Brožem a p. Lagardem do okolí Soosu, kde u obce Povodí jsme jeřábí pár znovu spatřili při pastvě na poli. Na lokalitě S od Soosu bylo pozorováno smíšené hejno jíkavců s čečetkami a pěnkavami resp. strnady obecnými. Opět byla zastižena samice pilicha šedého. Zajímavá byla návštěva lokality CHÚ Amerika, kde byl zaznamenán výskyt 32 ex. kormoránů velkých, asi 1200 ks racků chechtavých, 3 ex. kopřivky obecné, 1 pár pochopů rákosních, 1 ex. vodouše kropenatého a uskutečněno první letošní pozorování asi 10 ex. vlaštovek. Návštěva přehrady ve Skalce byla kvůli nízkému stavu vody neúspěšná, zaujala však tvrz Pomezná. Na Soosu jsme navštívili stanici pro handicapované živočichy, kde je chován mimo jiné výr velký, sova pálená, puštík a další druhy. Návštěva oblasti Soos byla příjemná, podnětná a za přípravu setkání je zapotřebí všem místním ornitologům v čele s K. Brožem poděkovat.

Zapsal dr. M.Honců

18.10.2002
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791