Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Výzva - mapování chocholoušů

Početnost chocholouše obecného (Galerida cristata) v České republice se v současnosti nachází na hranici životaschopnosti druhu. Ke zhodnocení možností ochrany jeho posledních zbytkových populací je třeba získat co nejpodrobnější informace o aktuálním rozšíření chocholoušů na našem území. Pomozte nám prosím a zapojte se do mapování jeho výskytu.

Chocholouš obecný se stal v posledních letech jedním z nejsmutnějších symbolů úbytku našich dříve běžných druhů ptáků. Přibližně do poloviny šedesátých let minulého století se jednalo o hojného a plošně rozšířeného stálého ptáka žijícího v bezprostřední blízkosti člověka. Mezi nejoblíbenější životní prostředí chocholoušů patřily nízké řídké ruderální porosty kolem nádraží, cest a silnic na okrajích měst i vesnic. Později byl zaznamenán úbytek chocholoušů na většině našeho území, nicméně je nutné odlišit situaci v Čechách a na Moravě.


Chocholouš obecný. Foto: Tomáš Bělka

V Čechách byl pokles mnohem dramatičtější a v rozsáhlých oblastech došlo již k úplnému vyhynutí druhu. Nejprve chocholouši téměř zcela vymizeli z vyšších poloh a venkovského prostředí. Během sedmdesátých let se chocholouši ve městech úspěšně adaptovali na prostředí novostaveb panelových sídlišť a průmyslových areálů, kde začali hnízdit mimo „přírodní“ prostředí řídkých trávníků i na plochých střechách. Tyto populace díky intenzívní výstavbě na městských periferiích zůstávaly stabilní až do počátku devadesátých let, poté byl i u synantropních chocholoušů zaznamenán v souběhu se stárnutím sídlišť rychlý pokles početnosti a po roce 2000 se chocholouš v Čechách nachází na pokraji vyhynutí. V současnosti je jeho výskyt hlášen pouze z nejnižších poloh Polabí a Povltaví, kde se dají poslední ojedinělé páry zahlédnout na parkovištích velkých nákupních center a průmyslových zón. Jistý záblesk naděje pro existenci druhu mohou snad představovat aktuální pozorování chocholoušů v okolí kravínů a pastvin s celoroční přítomností hnojišť ve středním a východním Polabí. Toto prostředí mohli ptáci opětovně osídlit teprve nedávno, nelze ale vyloučit, že zde byli pouze přehlíženi.


Chocholouš obecný; Prostějov-Čechovice, 22.10. 2011. (foto Libor Praus)

Na Moravě a ve Slezsku je situace poněkud složitější. Zatímco z Moravskoslezského kraje informace o současném hnízdním výskytu nejsou známy a je možné, že zde chocholouši již zcela vymizeli, tak v nížinách jižní a částečně střední Moravy je druh díky návaznosti na stabilní populace v panonské oblasti dodnes relativně plošně rozšířen na okrajích lidských sídel a místy i v rumištním prostředí mimo zástavbu. I zde je však zaznamenán úbytek početnosti.


Chocholouš obecný je silně ubývajícím druhem nejen v ČR (viz graf), ale i v Evropě.

Z uvedených známých faktů lze odvodit několik závěrů a mnoho otázek. Je zřejmé, že druhu současný stav obývaného prostředí nevyhovuje. Intenzifikace zemědělství spojená mimo jiné i s úbytkem hospodářského zvířectva a řídkých zaplevelených ruderálních porostů měla patrně za následek vymizení ptáků z rozsáhlých venkovských oblastí a izolaci jednotlivých městských populací. Ty se poté staly díky usedlosti chocholoušů mnohem náchylnějšími ke změnám prostředí, mezi které může patřit mimo přímé ztráty optimálních hnízdních a potravních stanovišť i zvýšené predační riziko. Ke zhodnocení možností ochrany zbytkových populací je třeba získat co nejpodrobnější informace o aktuálním rozšíření chocholoušů obecných na celém území České republiky, jejich biotopových nárocích, hnízdní úspěšnosti a mezisezónních přesunech. Nelze vyloučit, že se chocholouši dodnes vyskytují na více místech, jak na okrajích měst, tak i v zemědělské krajině (prostředí stálých hnojišť v okolí větších kravínů), kde unikají pozornosti ornitologů.

Proto bych chtěl tímto všechny milovníky živé přírody požádat, aby při svých cestách za prací či nákupy věnovali výskytu chocholoušů zvýšenou pozornost a všechna svá dílčí pozorování pečlivě zaznamenávali a vkládali do Faunistické databáze ČSO avif.birds.cz nebo informovali koordinátora mapování (e-mail: libor.prausgmail.com, mob.: 605 522 692). Velmi cenné jsou i údaje o historickém rozšíření a přibližné době vymizení ptáků z konkrétních lokalit včetně spekulativních domněnek, z jakého důvodu k vyhynutí došlo. V místech, kde se chocholouši vyskytují dodnes pravidelně, je užitečné celoroční sledování ptáků a zaznamenávání jejich lokálních návyků. Vysoce hodnotné a prakticky neznámé jsou například informace o přesunech chocholoušů mezi hnízdišti, podzimními potravními stanovišti a zimovišti a obecně o celkové mobilitě ptáků. K tomu slouží přiložený dotazník (není nutné vyplnit vše, důležité jsou i dílčí informace). Mapování není časově omezeno. Všem respondentům předem děkuji za spolupráci.

Výpis pozorování chocholouše z Faunistické databáze ČSOLibor Praus

04.06.2012
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791