Článek: Požár v ptačí oblasti u Bzence

Pojďme se podívat, jaký dopad může mít největší lesní požár poslední doby na ptáky.

Koncem května, odpoledne 24. 5., vypukl v lese u Bzence požár. Celková zasažená plocha požárem dosahovala přes 400 ha lesa. Neshořel však celý porost, podle toho, jak se dařilo v silném větru hasičům požár hasit, některé porosty shořely jen částečně a některé pouze obhořely. Za své vzaly především borové porosty, včetně mladých kultur, a několik solitérních dubů a skupinek listnáčů. Řada dubů nebo kotlíků s listnatými stromy zůstala takřka nedotčených, nebo pouze ohořelých. Konečně 30. 5. je požár vyhlášen za uhašený a shořená plocha stanovena na 175 ha.

Požár nepochybně způsobil velké škody na majetku v hospodářsky využívaných lesích. Také nejeden ornitolog a přítel přírody sledoval v médiích tento požár v hnízdní a vegetační době s velkými obavami. Navíc hořelo v ptačí oblasti s největší populací lelka lesního a skřivana lesního v ČR. Tato velká ekonomická újma a tragédie pro hnízdící ptáky a mláďata zvěře však může být do budoucna neopakovatelnou příležitostí pro druhy evropského významu. Stačí si zadat do internetového vyhledávače heslo „fire“ (požár) a latinský název kritériových druhů ptačí oblasti – lelka a skřivana lesního, aby se každý přesvědčil na základě desítek vědeckých článků, že je požár pro tyto druhy šancí pro zlepšení hnízdních a potravních příležitostí a potažmo zvýšení početnosti. Netýká se to jenom těchto dvou zmíněných druhů, ale i dalších silně ohrožených druhů např. dudka chocholatého nebo bělořita šedého.

Podmínky v Bzenecké Doubravě, přezývané podle silné vrstvy chudých písků též „Moravská Sahara“, jsou pro život rostlin a živočichů ve středoevropském měřítku rozhodně extrémní. Na takové podmínky se museli živočichové a rostliny adaptovat, není tedy divu, že řada druhů se vyskytuje v rámci ČR pouze zde, nebo zde tvoří nejvýznamnější populaci. Nejedná se však pouze o ptáky, ale také o evropsky významné druhy rostlin a hmyzu. Několik z nich je dokonce v ČR ohroženo vyhynutím. Pro všechny tyto druhy je požár příležitostí.

Do černého spáleniště se rychle vrací život, již 30. 5. na některých plochách raší třtina, po spáleništi již běhaly ještěrky, pod ohořelým dřevem jsme nalezli dokonce slepýše a na celé ploše jsme zaznamenali 10 druhů ptáků (viz avif.birds.cz). Patrně ne všechna ptačí hnízda vzala za své, ve skupince ohořelých dubů jsme pozorovali například čerstvě létající mládě strakapouda velkého. Vyvstává otázka, co bude dál.

Opět nemusíme objevovat Ameriku a stačí se podívat na požáry na podobných biotopech v Evropě (často borové lesy na píscích) a na to, jak se s nimi země vypořádaly z hlediska ochrany přírody. Stojíme tak na pomyslném rozcestí – buďto bude za několik desetiletí na současném spáleništi u Bzence rozsáhlá plocha stejnověké monokultury, anebo se kromě lesa hospodářského významu ponechá několik ploch spontánní sukcesi, na pasekách určených k zalesnění mohou zůstat stát torza vzrostlých borovic pro hmyz a hnízdění ptáků, rovněž zastoupení listnatých stromů (především dubu) by mělo být větší než před požárem – taková mozaika je nadějí pro příznivé přežívání populace ohrožených druhů, zvýšení biodiverzity a i pro všedního návštěvníka lesa rozhodně krajinářsky zajímavější. Takový „kompromis“ je rovněž příležitostí pro čerpání peněz z fondů EU. Řada ochranářských opatření může mít také v budoucnu i ekonomický a hospodářský význam. Jinde v zahraničí v borových lesích a vřesovištích tolik rozšířené protipožární pásy (pruh udržovaného bezlesí) v Bzenecké Doubravě až na výjimky nejsou. Z hlediska biodiverzity mají tyto pásy pro prevenci šíření požárů opět veliký význam a jejich vytvoření na spáleništi je nabíledni.

Související články

O ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví

O ptačích oblastech

Gašpar Čamlík
01.06.2012, 18:29:00
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791