Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Mezinárodní sčítání vodních ptáků proběhne o následujícím víkendu

Mezinárodní sčítání vodních ptáků může přinést zajímavé poznatky mimo jiné i o reakcích vodních ptáků na neobvyklé klimatické podmínky letošní zimy.
Ve dnech 13. a 14. ledna 2007 proběhne v České republice rozsáhlé sčítání zimujících vodních ptáků. Tato akce se uskutečňuje v rámci Mezinárodního sčítání vodních ptáků (International Waterbird Census), které organizuje Wetlands International, a to již od roku 1967. V současnosti je sčítání organizováno ve více než 100 zemích 5 kontinentů. V České republice jej koordinuje katedra zoologie Přírodovědecké fakulty UK ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.

Přihlášku pro sčitatele a další podrobné informace o Mezinárodním sčítání vodních ptáků v ČR lze získat na internetových stránkách http://www.iwccz.wz.cz.

Hlavním cílem Mezinárodního sčítání vodních ptáků je monitoring početnosti vodních ptáků a jejich změn. Takto získané údaje jsou následně využity pro odhad velikosti populací, identifikaci druhů a populací s výraznými změnami početnosti. Tyto údaje pak slouží k vytipování mezinárodně významných lokalit vodního ptactva a navržení opatření směřující k zlepšení jejich ochrany. V neposlední řadě je cílem tohoto programu šíření obecného povědomí o významu vodních ptáků a jimi obývaných biotopů na lokální, národní i mezinárodní úrovni.


Foto: Kateřina Svádová

Česká republika se do sčítání zapojuje již od počátku akce, tedy od ledna 1966. V letech 1966 až 2003 probíhalo sčítání na 35 - 199 lokalitách. Od roku 2004 jsme se zaměřili na co možná nejúplnější pokrytí území České republiky. Cílem tedy je sečtení vodních ptáků na co největším počtu vodních nádrží a toků po celé republice. Proto se do sčítání v České republice každoročně zapojuje více než 300 dobrovolných sčitatelů z řad profesionálních i amatérských ornitologů, především členů České společnosti ornitologické.

V dosavadní historii tohoto sčítání bylo na území České republiky zaznamenáno celkově 81 druhů vodních ptáků. Při posledním celostátním sčítání v lednu 2006 bylo na 510 lokalitách zjištěno celkem 160 855 exemplářů 54 druhů ptáků.

Podrobnější výsledky sčítání z let 2004 - 2006 včetně map rozšíření jednotlivých druhů jsou k disposici na internetových stránkách http://www.iwccz.wz.cz.

Dlouhodobé změny početnosti
Od počátku sčítání, v roce 1965, byl v České republice zaznamenán výrazný nárůst početnosti kormorána velkého, kachny divoké, poláka chocholačky. Jedním z významných faktorů ovlivňujících tento nárůst může být i oteplování klimatu a zejména oteplování tekoucích vod. Naopak např. u drobné kachny čírky obecné se počty zimujících ptáků snižují.Z těchto zjištěných změn upoutal pozornost nejen ornitologů, ale i širší veřejnosti a zvláště pak rybářů, výrazný nárůst početnosti zimujících kormoránů velkých (viz graf), jichž bylo v lednu 2006 zjištěno rekordních 9219 exemplářů. Kormoráni velcí k nám na zimu přilétají ze severní a severovýchodní Evropy a živí se výhradně rybami, kterých dokáží spotřebovat až 0,5 kg denně. Právě získání co nejpřesnějších údajů o početnosti takovýchto druhů ptáků je velice důležité i například pro odhad škod, které mohou působit.

Zajímavé poznatky přináší i sledování vlivu klimatických změn na početnost a distribuci zimujících vodních ptáků. V teplejších zimách jako je zcela určitě i ta letošní, jsou u nás tradičně zaznamenávány vyšší počty např. volavek, plovavých kachen, hus a racků a případně i některých druhů bahňáků. V chladnějších zimách jsou naopak zaznamenávány vyšší počty labutí a některých severských druhů kachen, které jinak zimují na pobřeží Baltského moře.

Sledování změn početnosti a distribuce zimujících vodních ptáků v závislosti na měnících se klimatických podmínkách je v posledních letech věnována velká pozornost v celé řadě evropských zemí.

Zuzana Musilová & Petr Musil
Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel. 602 664 084
e-mail: iwccz@post.cz
10.01.2007
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791